Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

seabreezefriendship:

THIS IS NOT OKAY KYOANI

Marek Hłasko- “Wszyscy byli odwróceni” (via plastikowe)

- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter