Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

F. Scott Fitzgerald, ”More Than Just A House (via from-green-to-grey)

(Source: fitzgeraldquotes, via broken-butterflies-broken-girl)

I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.

Carlos Ruiz Zafon- Cień wiatru

(Source: porcelain-wallflower)

- Człowiek, jak każda małpa, jest zwierzęciem społecznym, a społeczeństwo rządzi się kumoterstwem, nepotyzmem, lewizną i plotkarstwem, uznając je za podstawowe normy postępowania etycznego.

Agatha Christie- Godzina zero

(Source: porcelain-wallflower)

— No, to znaczy… samobójstwo to grzech. Trzeba nieść krzyż, czy się chce, czy nie. — Niby dlaczego? — No, bo są jeszcze inni ludzie, o których trzeba pamiętać. — To mnie nie dotyczy. Nie ma żywej duszy, którą by obchodziło, co się ze mną stanie.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter