Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku (via plastikowe)

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.

Matthew Quick- Niezbędnik obserwatorów gwiazd

(Source: porcelain-wallflower)

Sam w szpitalu myślę o tym, jacy krusi są ludzie, jak każdy może w jednej chwili zniknąć na zawsze.

The Virgin Suicides by Jeffrey Eugenides (via emilywantshappiness)

You never get over it. But you get to where it doesn’t bother you so much.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter