Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

T. Różewicz (via plastikowe)

Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.

(via gangotree)

(Source: turiya-state)

The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. And yet, everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves.”
― Alan Wilson Watts,

John Green – Papierowe miasta (via dysortografia)

(Source: n0pe-nope)

Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest

Darnell Lamont Walker

(via thequeenofhurts)

(Source: mimoris, via iteph)

Ernest Hemingway, A Farewell to Arms (via larmoyante)

(via invisible-depression)

You are so brave and quiet I forget you are suffering.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter