Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

WRT- Samobójstwo

(Source: porcelain-wallflower)

Znowu leżę na łóżku cały pogrążony w smutku
czekam kiedy moja śmierć dojdzie do skutku.

Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem (via plastikowe)

Schulz był odludkiem, bał się ludzi i źle czuł się w ich towarzystwie. Mówił, że “żyje tylko wgłąb, a nie wszerz, jaki inni ludzie”, ponadto, że gdziekolwiek jest, już po kilku dniach tęskni wprost chorobliwie (…) i miało się czasem wrażenie, że od reszty świata oddziela go jakaś niewidzialna, nieprzebyta ściana, którą on sam na próżno usiłuje przebić.

Thank you university for making me feel so worthless.

"I can’t… do anything!”

(Source: kagari-kisechi, via invisible-depression)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter